2017 Voorontwerp van decreet jeugddelinquentierecht en het Kinderrechtenkader - Toetsing van het voorontwerp aan het kinderrechtenluik binnen de Omgevingsanalyse Jeugdrecht (2015)

Dutch

Dit beleidsadvies op eigen initiatief gaat na in welke mate het Voorontwerp van Decreet Jeugddelinquentierecht beantwoordt aan de belangrijkste krijtlijnen van het internationaal kinderrechtenkader omtrent de aanpak van jeugddelinquentie. De aandacht gaat uit naar de elementen die het kinderrechtenkader vertalen naar het Vlaamse niveau. Waar nodig worden aanbevelingen geformuleerd. Als inleiding op de analyse start dit advies eerst met een duiding van het kinderrechtenkader en de betekenis hiervan voor Vlaanderen.

Beleidsadvies