Geweld tegen kinderen (*)

De bescherming van het kind tegen alle vormen van geweld is een grondrecht dat wordt gewaarborgd door het Kinderrechtenverdrag, het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en andere internationale mensenrechtenverdragen en -normen. Geweld tegen kinderen blijft echter een relatief verborgen probleem en veel misbruiksituaties worden niet opgemerkt. Hoewel het meeste geweld tegen kinderen plaatsvindt in de thuisomgeving, lopen sommige kinderen een verhoogd risico op geweld vanwege structurele factoren.Doeltreffende coördinatie en samenwerking in geïntegreerde en multidisciplinaire systemen voor kinderbescherming wordt op Europees niveau aanbevolen als de beste praktijk. Het waarborgt dat verantwoordelijken samenwerken om enerzijds geweld te voorkomen en anderzijds te interveniëren wanneer kinderen gevaar lopen en/of geweld ervaren. 

Europese projecten

Participatie voor Bescherming (Participation for Protection, P4P) - Komen tot een geïntegreerde en multidisciplinaire kindgerichte benadering van minderjarige slachtoffers van geweld.

Coördinatie: Queens University of Belfast (UK)

Onderzoekster: Herbots, K. en Lembrechts, S.

Promotoren: prof. dr. Stefaan Pleysier en prof. dr. Johan Put

Projectduur: december 2017 tot eind 2019

Doelstelling project:  de opvattingen en de ervaringen van kinderen en jongeren integreren in opleidingsprogramma’s omtrent kinderbescherming en jeugdhulp

Overige partners: Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte Forschungsverein (AUT), Hochschule Rheinmain (DEU), National University of Ireland Galway (IRL), Universitatea Babes Bolyai (ROU), Include Youth (UK) en University of Nottingham (UK)

 

KeKi is samen met het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), partner in een Europees onderzoeksproject, gecoördineerd door de Queens University van Belfast (UK). Het project heeft als doel om tot een geïntegreerde en multidisciplinaire kindgerichte benadering van minderjarige slachtoffers van geweld te komen, het verhogen van de kennis van meldingsmechanismen en ondersteuningsstructuren bij kinderen en jongeren, als het verbeteren van hun behandeling en betrokkenheid bij diensten en systemen in Europa. Hiervoor worden opleidingsprogramma's omtrent kinderbescherming en jeugdhulp ontwikkeld voor professionals die werken met kinderen en jongeren. Dit EU-project vertrekt vanuit een kinderrechtenmodel waarbij kinderen en jongeren doorheen het hele proces worden betrokken via Children and Young People Advisory Groups (CYPAG’s)

Projectactiviteiten:

  • Verzameling informatie over kinderbeschermingssystemen (CPS) in Vlaanderen: hierbij wordt getracht een gedetailleerd beeld te geven van de ondersteunende diensten, rapportagemechanismen, de behoeften van specifieke groepen en risicobeoordelingsmaatregelen. De CPS in Vlaanderen zal vervolgens worden geanalyseerd volgens de Tien Principes van Geïntegreerde Kinderbeschermingssystemen (zie 9de Europees Forum voor de Rechten van het Kind over de coördinatie en samenwerking bij geïntegreerde systemen voor kinderbescherming - 30 april 2015). Ook zullen enkele voorbeelden van goede praktijken over 'participatie' van kinderen worden vermeld.
  • Ontwerp online consultatietool: deze tool is een verzameling van opvattingen, ervaringen en aanbevelingen met betrekking tot 'wat van belang is voor kinderen en jongeren in termen van antwoorden en ondersteuning van diensten. De precieze focus van de online tool wordt bepaald  in overleg met de partners en vanuit de resultaten van de CYPAG's.
  • Bevraging van kinderen jongeren in specifieke kwetsbare situaties, zoals kinderen en jongeren in migratie, kinderen en jongeren in de jeugdhulp en kinderen en jongeren die strafbare feiten hebben gepleegd. 
  • Ontwerp hulpbronnen en online trainingspakket. Het pakket zal worden aangepast om landspecifiek te zijn.
  • Training en verspreiding: Het online trainingspakket en de hulpmiddelen voor kinderen zullen op grote schaal worden verspreid. Dit omvat lokale train the trainer-evenementen, een trainingsevenement voor opleiders en professionals en een disseminatie-evenement waarbij het online trainingspakket zal worden gedemonstreerd en gedeeld.

Voor meer info: katrien.herbots@keki.be 

Opdrachtgever: Europese Unie – Directoraat-Generaal Justitie en Consumentenzaken