Brugfunctie

KeKi wil kennis en wetenschappelijk onderzoek rond kinderrechten centraliseren en meer toegankelijk maken voor onderzoekers, praktijkwerkers en beleidsmedewerkers. KeKi bouwt zelf expertise op over de verbinding tussen de drie velden, om deze functie zoe goed mogelijk te vervullen. 

Lopende projecten

  • Als ‘facilitator’ in wetenschapscommunicatie en kennisdeling over kinderrechten botst KeKi op een aantal hindernissen. Hoe kan KeKi zijn sleutelpositie tussen beleid, praktijk en onderzoek over kinderrechten versterken? Kan deze vertaalslag ook ‘kind(errechten)gevoelig’ zijn? Welke visie op kennis wil KeKi uitdragen? Welke plaats krijgen niet-academische kennisvormen binnen de KeKiwerking toebedeeld? En hoe kan KeKi zijn rol blijven invullen in een steeds complexer wordende kennismaatschappij? Met deze vragen gaat KeKi aan de slag in het traject Brugfunctie.
  • In het kader van de brugfunctie van KeKi is het belangrijk te weten te komen over welke kinderrechtenthema’s in Vlaanderen expertise te vinden is, op welke manier deze kan worden gevonden en welke thema’s voorlopig nog onderbelicht blijven. Daarom volgt KeKi het Vlaams kinderrechtenonderzoek inhoudelijk op, door ‘zwaartenpuntenstudies’ uit te voeren naar de onderzochte thema’s in het kinderrechtendomein en ook de manier waarop deze onderzoeken worden uitgevoerd en het perspectief waarvan de onderzoeksprojecten vertrekken in kaart te brengen. 

Onderzoek

Lembrechts, S. (2016). A future of mess, confusion and complexity? Linking children's rights and knowledge management in a critical research agenda beyond 25 years of the Convention on the Rights of the Child, in: T. Liefaard & J. Sloth-Nielsen (eds.), The United Nations Convention on the Rights of the Child - Taking Stock after 25 years and Looking Ahead, Leiden: Brill (pp. 489-512.

  • Deze paper maakt gebruik van de dynamiek van 25 jaar VRK om twee met elkaar samenhangende dilemma's in het hart van het kinderrechtendebat te behandelen: (1) de inherente complexiteit van de rechten van kinderen als een mogelijke oplossing voor sociale problemen, en (2 ) de versnippering van kennis in onze informatie-rijke maar tijds-arme maatschappij. Daartoe initieert de tekst een dialoog tussen twee onderzoeksgebieden die tot nu toe slechts zelden met elkaar in verband werden gebracht - kinderrechten en kennismanagement. Hoe kunnen beide domeinen van elkaar leren en elkaar versterken om deze complexe problemen aan te pakken? De draft paper, zoals deze werd ingediend voor publicatie, kunt u hier terugvinden.

Willems, N., Lembrechts, S., Op de Beeck, H., Vlieghe, K. (2013). KeKi’s onderzoek in vogelvlucht. Een overzicht van vier jaar kennisopbouw over kinderrechten voor beleid, praktijk en onderzoek. Gent: Kenniscentrum Kinderrechten vzw.

  • Deze publicatie biedt een overzicht van alle onderzoeksprojecten die in de eerste beleidsperiode (van 2011 tot 2013) door KeKi werden uitgevoerd en de belangrijkste resultaten die eruit voortkwamen.

Op de Beeck, H., Put, J., Lembrechts, S. (2013). Zwaartepunten in het Vlaams kinderrechtenonderzoek vanaf 2004. Een thematische analyse op basis van de KeKi onderzoeksdatabank. Gent: Kenniscentrum Kinderrechten vzw.

  • Dit rapport bespreekt welke zwaartepunten het Vlaams onderzoek over kinderrechten domineerden tussen 2004 en 2013.

Op de Beeck, H. (2012). De maatschappelijke rol van (criminologische) onderzoekers vanuit een kinderrechtenperspectief. Een moeilijke evenwichtsoefening? Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 1, (2), 126-147.

  •  Dit artikel bekijkt de rol die een onderzoeker vanuit zijn academisch werkveld kan spelen in het creëren en voorbereiden van een (jeugd)beleid.

Presentaties

Lembrechts, S. (2018) Knowledge Brokering For Children’s Rights. Presentatie voor de CREAN-conferentie 'The impact of children’s rights education and research on policy development', Genève, 18-19 januari 2018

  • Deze presentatie (enkel in Engels beschikbaar) geeft een beeld van KeKi’s rol als knowledge broker of kennismakelaar. Aan de basis ligt een definitie van kennis die nadruk legt op de noodzaak om een leerproces aan te gaan. Kennisactoren zoals KeKi kunnen dergelijk leerproces faciliteren door middel van kritische reflectie, vertrekkend vanuit kinderrechten. Hoe dit concreet kan gebeuren, wordt in deze presentatie uitgelegd aan de hand van een voorbeeld over participatie van kinderen en jongeren aan het Vlaamse beleid.

Lembrechts, S. (2014). A future of mess, confusion and complexity? Lessons from Knowledge Management for the Realisation of Children's Rights. Presentation at the Conference ‘25 Years CRC’ organised by the Department of Child Law of Leiden University, Leiden (Nederland), 17-19 november 2014, en tijdens de 3rd International Conference of the International Childhood and Youth Research Network in Nicosia (Cyprus), 10-12 juni 2015.

  • In deze presentatie leggen we uit hoe de onderzoeksvelden kinderrechten en kennismanagement elkaar kunnen aanvullen in een kritische onderzoeksagenda die voorbij 25 jaar kinderrechten gaat.

Lembrechts, S. & Op de Beeck, H. (2013). Studievoormiddag 'KeKi presenteert... de Kinderrechtendatabank', georganiseerd door het Kenniscentrum Kinderrechten, Brussel, 6 juni 2013.

  • In deze presentatie leggen we de KeKi onderzoeks- en publicatiedatabank uit, lichten we toe welke zwaartepunten het Vlaams kinderrechtenonderzoek domineerden tussen 2004 en 2013, en worden bestaande theoretische inzichten over wetenschapscommunicatie specifiek toegespitst op kinderrechten.