Jeugdbeleid & Jeugdwerk

Komaf

Méér jeugdwerk en jeugdaanbod voor méér kinderen en jongeren. Dat wil KeKi bereiken met Komaf, in samenwerking met De Ambrassade, Bataljong en Jint.   

Sinds januari hebben we de opdracht om een meerjarenplan uit te schrijven om meer inclusiever jeugdwerk en jeugdaanbod te realiseren opdat meer kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel kunnen deelnemen aan jeugdwerk en jeugdaanbod.  

Het meerjarenplan is vertrokken vanuit een participatief traject en is gericht op kinderen en jongeren, (lokale) jeugdwerkorganisatie en lokale besturen. We hebben jongeren, verschillende (jeugdwerk)organisaties en lokale besturen uitgebreid bevraagd door het opzetten van focusgesprekken. KEKI voerde een onderzoek bestaande uit een literatuurstudie en heeft 11 diepte-interviews afgenomen met experten. Op basis van dat onderzoek samen met de focusgesprekken is er nog eens in de diepte verder in gesprek gegaan met kinderen, jongeren en hun organisaties.  Bekijk deze video als je meer wil te weten komen over het proces.

Het meerjarenplan bevat 4 strategische doelen:  

 • We willen lokale besturen en (lokale) jeugdwerkorganisaties een reflectieve houding leren aannemen. Dat wil zeggen dat we hen bewust willen laten nadenken over onze multiculturele samenleving en acties die ze daarvoor moeten ondernemen opdat echt iedereen zich thuis voelt en welkom is om deel te nemen aan jeugdwerk en jeugdaanbod.  

 • Daarnaast heeft ons onderzoek uitgewezen dat heel wat kinderen en jongeren stoten op barrières die het voor hen moeilijk maakt deel te nemen aan jeugdwerk of jeugdaanbod. Die drempels willen we zoveel mogelijk verkleinen en wegwerken.  

 • Onderzoek en monitoring staan voorop in het project. Het Kenniscentrum Kinderrechten coördineert deze doelstelling door relevant onderzoek te ontsluiten en lacunes m.b.t. onderzoek over inclusief jeugdwerk en jeugdaanbod in kaart te brengen.

 • Dit alles kunnen we niet alleen verwezenlijken. Komaf is niet enkel een project. Het is vooral een partnerschap dat we samen met heel wat actoren tot een goed einde willen brengen. We vinden het belangrijk om een goede interne werkstructuur op poten te zetten die gebaseerd is op overleg, een goede communicatie en heel veel aftoetsing teweegbrengt. Zo maken we van Komaf een blijvend gedragen en participatief project.

Voor meer info over dit project, contacteer ellen.vanvooren@keki.be 

 

Gedurende de eerste beleidsperiode van KeKi (2011-2013) stond de relatie tussen jeugd (+18 jaar) en kinderrechten centraal in de expertise-opbouw. Dit heeft geleid tot verschillende onderzoeksprojecten, adviezen en presentaties.

Onderzoek

Desmet, E., Op de Beeck, H., & Vandenhole, W. (2015). “Walking a tight rope. Evaluating the Child and Youth Impact Report in Flanders”, International Journal of Children’s Rights, vol. 23, no. 1, 78-108.

 • Dit artikel bespreekt de eerste evaluatie van de JoKER in Vlaanderen.

Desmet, E., Op de Beeck, H., Vandenhole, W. (2012). Evaluatie van de kind- en jongereneffectrapportage (JoKER). Onuitgegeven onderzoeksrapport. Gent: Kenniscentrum Kinderrechten vzw.

 • In dit rapport wordt de kind- en jongereneffectrapportage (JoKER) grondig geëvalueerd. De JoKER zorgt ervoor dat bij elk voorstel van decreet dat de belangen van kinderen en jongeren (-25 jaar) rechtstreeks raakt, de gevolgen van de voorgestelde regelgeving voor kinderen en jongeren grondig onderzocht worden. Indien de voorgestelde regelgeving negatieve gevolgen zou brengen voor kinderen en jongeren, dient in de mate van het mogelijke worden gezocht naar alternatieven.

Desmet, E., Op de Beeck, H., Vandenhole, W. (2013). Het kind- en jongereneffectrapport (JoKER) in de weegschaal. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 14 (1), 6-22. (artikel)

Desmet, E., Op de Beeck, H. (2014). Strategic decisions in setting up child rights impact assessments. Revue générale de droit (RGD), 44 (1), 125. (artikel)

Desmet, E., Op de Beeck, H., Vandenhole, W. (2014). Walking a tight rope. Evaluating the Child and Youth Impact Report in Flanders. Accepted for publication in The International Journal of Children’s Rights. (artikel)

 • Deze artikels gaan over de KeKi evaluatie van de JoKER

Desmet, E., Piessens, A. (2012). Het vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid: een verhoogde duidelijkheid, een verarmd maatschappelijk debat? Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 13, (1), 53-62.

 • Dit artikel biedt een kritische reflectie over het vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Desmet, E. (2012). Implementing the Convention on the Rights of the Child for ‘youth’: who and how? International Journal of Children's Rights, 20, (1), 3-23.

 • Dit artikel bediscussieert de toepasbaarheid van kinderrechten voor jongeren of jongvolwassenen.

Desmet, E. (2010). European and International Policy Agendas on Children, Youth and Children’s Rights: Comparison and Possible Synergies. Gent: Kenniscentrum Kinderrechten vzw.

 • Deze studie vergelijkt Europese en internationale beleidsstrategieën op vlak van jeugd en kinderrechten.

Beleidsadvies

Kenniscentrum Kinderrechten vzw (2010, update 2014). The European and International Policy Agendas on Children, Youth and Children's Rights: A Belgian EU Presidency-Youth Note (advies 2010 en advies 2014)

Kenniscentrum Kinderrechten vzw (2011). Reflecties van het Kenniscentrum Kinderrechten naar aanleiding van de bevraging van de Raad van Europa over een eerste ontwerp van strategie kinderrechten 2012-2015 (reflectie op eigen initiatief)

 • Deze beleidsadviezen voorzien aanbevelingen voor Europese strategieën rond jeugd en kinderrechten.

Kenniscentrum Kinderrechten vzw (2012). Evaluatie van de kind- en jongereneffectrapportage (JoKER). (advies op vraag)

 • Dit beleidsadvies voorziet aanbevelingen tot het bijstellen van de Kind- en Jongereneffectrapportage (JoKER), op basis van de KeKi evaluatie van de JoKER.

Presentaties

Desmet, E. (2013). The child and youth impact report (JoKER) in Flanders. Presentatie in “Bringing children in from the margins: symposium on child rights impact assessment”, University of Ottawa, 14-15 mei 2013.

Desmet, E. (2013). Strategic decisions in developing CRIAS, Illustrated by the experience of the Child and Youth Impact Report (JoKER) in Flanders (Belgium). Workshop in “Bringing children in from the margins: symposium on child rights impact assessment”, University of Ottawa, 14-15 mei 2013.

 • Deze presentaties gaan over de KeKi evaluatie van de JoKER

Desmet, E. (2012). Extending the Convention on the Rights of the Child to 18-24 years old. Experience of Flanders (Belgium). UNCRC workshop, Cardiff, 22 november 2012.

Desmet, E. (2012). The child and youth impact report (JoKER) in Flanders. In UNCRC workshop, Cardiff, 22 november 2012.

Desmet, E. (2012). Implementing the Convention on the Rights of the child in Belgium, presentatie in seminarie “Implementing the UNCRC: the Welsh approach in an international context”, Welsh Parliament, Cardiff, 21 november 2012.

Desmet, E. (2012). The CRC, children's rights and 18-24 year olds. Presentatie op de Conferentie 'Taking the Rights Steps. Children's Rights: Wales and the World', Swansea University, Swansea, 11-12 juni 2012.

 • Deze presentaties gaan over de toepassing van kinderrechten voor jongeren en jongvolwassenen.

Desmet, E. (2010). De EU-strategie voor de Rechten van het Kind: stand van zaken en consultatieronde. Presentatie op Jeugdig Europa: Kinderrechten en de Europese Unie, georganiseerd door JINT vzw, Brussel, 24 juni 2010.

 • Presentatie over de EU strategie voor de rechten van het kind.