Media

Media in het leven van kinderen en jongeren is bij uitstek een thema waarin participatie en bescherming hand in hand gaan. De toename van de verbondheid van digitale media met de leefwereld van kinderen en jongeren, roept vragen op. Hoe kan mediagebruik begrepen worden vanuit het kinderrechtenperspectief? 

Europese projecten

The Rights of Children with Disabilities and the Digital Environment (e-participatie bij kinderen en jongeren met een handicap)

Coördinatie: Queens University Belfast - School of Social Sciences, Education and Social Work

Projectduur:  september 2017 - oktober 2018

Doelstelling project: de opvattingen en ervaringen van kinderen met een beperking in een online omgeving onderzoeken vertrekkend vanuit de 3 P's van het VRK (participatie, voorziening, bescherming) te onderzoeken. Het project wenst kinderen te ondersteunen in het verbeteren en bijsturen van het bestaande aanbod van leerkrachten in scholen. Het project levert aanbevelingen omtrent beste praktijken voor overheden, professionals die werken met kinderen, ouders en het bedrijfsleven. Het project zal ook kindvriendelijke versies van het rapport toegankelijk maken voor alle groepen kinderen die deelnamen.

Overige partners: vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent en onderzoekspartners in Duitsland, Moldavië,  Portugal en Turkije 

Projectactiviteiten: De onderzoekers verzamelden aan de hand van focusgroepen ervaringen van bijna 100 kinderen met een handicap, met inbegrip van langdurige lichamelijke beperkingen en mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen, over hun digitale leefwereld en hun specifieke rechten en obstakels hierbinnen. Kinderen waren mede-onderzoeker in het onderzoeksproject. Vervolgens werden de ervaringen van kinderen in aanbevelingen gegoten (good practices) voor overheden en professionals die werken met kinderen en jongeren met een beperking. In een volgende fase (2019)  wordt ingezet op een kindvriendelijke versie van het rapport die toegankelijk moet zijn voor alle deelnemende groepen kinderen.

Expertise van KeKi: Keki was deelpartner in dit onderzoek en werkte samen met de vakgroep Orthopedagogiek van de UGent gezien hun expertise en contacten met kinderen en jongeren met een beperking. Samen verzorgden we het deelrapport met de onderzoeksresultaten van Vlaanderen. Op 14 maart 2019 organiseert KeKi samen met de vakgroep orthopedagogiek van UGent een publieke lezing waar Professor Laura Lundy (Queen's University) zal focussen op de bevindingen van het onderzoek en haar methodologie tot participatief onderzoek met kinderen en waar kinderen die deelnamen aan het onderzoek in Vlaanderen hun standpunten zullen brengen.

Meer info: info@keki.be 

Gefinancierd door de Raad van Europa.

Research on Stage

In 2016 was RoSt #indebanvanverbinding. Samen met onderzoekers, beleidsmedewerkers en praktijkactoren ging KeKi op zoek naar inzichten over het mediagebruik van kinderen en jongeren. De samenvatting, aanbevelingen en presentaties van deze dag vind je hier.

Onderzoek

Op de Beeck, H. (2014). De betekenis van beelden. De relatie tussen mediabeelden en de zelfwaardering van Vlaamse kinderen en jongeren. Gent: Kenniscentrum Kinderrechten vzw.

  • In dit onderzoek wordt nagegaan of er een verband bestaat tussen de beelden die kinderen en jongeren via de media zien en hun zelfwaardering.

Beleidsadvies

Kenniscentrum Kinderrechten vzw (2016). Beleidsadvies uit eigen beweging: Digitale media en kinderrechten. Het evenwicht is zoek binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

  • Op 26 april 2016 werd de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens aangenomen. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming roept vanuit een kinderrechtenperspectief een aantal fundamentele vragen op. Daarom heeft KeKi een advies uit eigen beweging uitgebracht. Gegrond op wetenschappelijke bevindingen wordt de veronderstelde algemene consensus van het beschermingswaardig kind geproblematiseerd. De notie ‘bescherming’ wordt in een breder en evenwichtiger perspectief geplaatst. In voorliggende analyse bouwt KeKi verder op bevindingen die voortvloeien uit zijn activiteiten met betrekking tot de thematiek van (digitale) media en kinderrechten. Uit de analyse vloeien 11 aanbevelingen voort.

Kenniscentrum Kinderrechten vzw (2014). 'Een Kijkwijzer voor Vlaanderen'.

  • Dit advies richt zich op de het bepalen van de ‘geschiktheid’ van media-materiaal voor kinderen en jongeren.

Presentaties

Herbots, K. (2018) Wel-zijn & Media. Kinderrechten als blikopener. Deze presentatie kaderde in een studiedag van Vives Hogeschool op 22 februari 2018 met als centraal thema welbevinden bij kinderen.

  • KeKi focuste in zijn workshop op een interactieve dialoog over onderzoeken, tools en projecten die zich op het snijvlak bevinden van welbevinden, mediawijsheid en kinderrechten. 

Herbots, K. en Lembrechts, S. (2017) 'Mediawijze kinderrechten: een uitnodiging tot dialoog' Presentatie tijdens het Vlaams Mediawijs Congres 'Mediaburgers', Brussel, 27 en 28 september 2017.

Lembrechts, S. (2015) 'Pecha Kucha. Kinderrechten en media'- presentatie voor de collega's van de Bovenbouworganisaties, Mechelen, 29 mei 2015.

Op de Beeck, H. (2014). De betekenis van beelden. De relatie tussen mediabeelden en de zelfwaardering van Vlaamse kinderen en jongeren. Presentatie op de studiedag ‘Kinderen uit beeld verdwenen?’ georganiseerd door het Kinderrechtencommissariaat, Vlaams Parlement, 28 april 2014.

Op de Beeck, H. (2014). The power of perceptions. Correlations between media images and children and youth’s self-esteem. Presentatie op de conferentie ‘25 Years CRC’ georganiseerd door Department of Child Law of Leiden University, Leiden, 17-19 november 2014.

  • Deze presentaties lichten het verband toe tussen de beelden die kinderen en jongeren via de media zien en hun zelfwaardering

Lembrechts, S. (2013). Balancing on a double-edging sword - A child rights perspective on media power & Roma children, presentatie op de conferentie 'Media Trends: Children & The Media - Challenging Crossroads', Webster University Genève, 9 april 2013.

  • Deze presentatie gaat dieper in op het positieve (emanciperende) en negatieve (stigmatiserende/discriminerende) machtspotentieel van media t.o.v. minderheidsgroepen zoals Roma, en bekijkt wat de mogelijkheden van een kinderrechtenbenadering kan zijn om deze macht in balans te krijgen.

Pers

KeKi’s onderzoek over beeldvorming van kinderen en jongeren in de media kwam uitgebreid aan bod in de nationale pers: