Media

Media in het leven van kinderen en jongeren is bij uitstek een thema waarin participatie en bescherming hand in hand gaan. De toename van de verbondheid van digitale media met de leefwereld van kinderen en jongeren, roept vragen op. Hoe kan mediagebruik begrepen worden vanuit het kinderrechtenperspectief? 

Research on Stage

In 2016 was RoSt #indebanvanverbinding. Samen met onderzoekers, beleidsmedewerkers en praktijkactoren ging KeKi op zoek naar inzichten over het mediagebruik van kinderen en jongeren. De samenvatting, aanbevelingen en presentaties van deze dag vind je hier.

Onderzoek

Op de Beeck, H. (2014). De betekenis van beelden. De relatie tussen mediabeelden en de zelfwaardering van Vlaamse kinderen en jongeren. Gent: Kenniscentrum Kinderrechten vzw.

  • In dit onderzoek wordt nagegaan of er een verband bestaat tussen de beelden die kinderen en jongeren via de media zien en hun zelfwaardering.

Beleidsadvies

Kenniscentrum Kinderrechten vzw (2016). Beleidsadvies uit eigen beweging: Digitale media en kinderrechten. Het evenwicht is zoek binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

  • Op 26 april 2016 werd de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens aangenomen. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming roept vanuit een kinderrechtenperspectief een aantal fundamentele vragen op. Daarom heeft KeKi een advies uit eigen beweging uitgebracht. Gegrond op wetenschappelijke bevindingen wordt de veronderstelde algemene consensus van het beschermingswaardig kind geproblematiseerd. De notie ‘bescherming’ wordt in een breder en evenwichtiger perspectief geplaatst. In voorliggende analyse bouwt KeKi verder op bevindingen die voortvloeien uit zijn activiteiten met betrekking tot de thematiek van (digitale) media en kinderrechten. Uit de analyse vloeien 11 aanbevelingen voort.

Kenniscentrum Kinderrechten vzw (2014). 'Een Kijkwijzer voor Vlaanderen'.

  • Dit advies richt zich op de het bepalen van de ‘geschiktheid’ van media-materiaal voor kinderen en jongeren.

Presentaties

Herbots, K. en Lembrechts, S. (2017) 'Mediawijze kinderrechten: een uitnodiging tot dialoog'. Presentatie tijdens het Vlaams Mediawijs Congres 'Mediaburgers', Brussel, 27 en 28 september 2017.

Lembrechts, S. (2015) 'Pecha Kucha. Kinderrechten en media'- Presentatie voor de collega's van de Bovenbouworganisaties, Mechelen, 29 mei 2015.

Op de Beeck, H. (2014). De betekenis van beelden. De relatie tussen mediabeelden en de zelfwaardering van Vlaamse kinderen en jongeren. Presentatie op de studiedag ‘Kinderen uit beeld verdwenen?’ georganiseerd door het Kinderrechtencommissariaat, Vlaams Parlement, 28 april 2014.

Op de Beeck, H. (2014). The power of perceptions. Correlations between media images and children and youth’s self-esteem. Presentatie op de conferentie ‘25 Years CRC’ georganiseerd door Department of Child Law of Leiden University, Leiden, 17-19 november 2014.

  • Deze presentaties lichten het verband toe tussen de beelden die kinderen en jongeren via de media zien en hun zelfwaardering

Lembrechts, S. (2013). Balancing on a double-edging sword - A child rights perspective on media power & Roma children, Presentatie op de conferentie 'Media Trends: Children & The Media - Challenging Crossroads', Webster University Genève, 9 april 2013.

  • Deze presentatie gaat dieper in op het positieve (emanciperende) en negatieve (stigmatiserende/discriminerende) machtspotentieel van media t.o.v. minderheidsgroepen zoals Roma, en bekijkt wat de mogelijkheden van een kinderrechtenbenadering kan zijn om deze macht in balans te krijgen.

Pers

KeKi’s onderzoek over beeldvorming van kinderen en jongeren in de media kwam uitgebreid aan bod in de nationale pers: