Participatie en burgerschap

Participatie van kinderen en jongeren vormt een basisprincipe van het Verdrag voor de Rechten van het Kind (VRK). Kinderen en jongeren hebben het recht gehoord te worden in beslissingen die hen aanbelangen. In het onderzoek en de adviezen hanteert KeKi een brede en dynamische invulling van het begrip participatie. Het wordt geoperationaliseerd via vier basiscomponenten: (a) het doel van participatie, (b) de context waarbinnen participatie plaatsvindt, (c) de betrokken actoren en (d) de wijze van participatie. Deze componenten kennen elk hun eigen invulling, maar zijn steeds onlosmakelijk met elkaar verbonden (Herbots & Put, 2015). Omwille van de transversaliteit van dit thema, komt participatie weliswaar ook aan bod doorheen de andere thema’s van de KeKi werking. 

Europese projecten

Platform C

Een sterk en kwalitatief lokaal (jeugd- en kinderrechten) beleid vraagt om een gedeelde mindset, beleidsvisie en -cultuur waarin participatie van alle burgers (en dus ook van kinderen en jongeren) als zinvol, belangrijk en niet-vrijblijvend wordt gezien. Ondanks de vele beschikbare tools, methodieken en strategieën, geven partners uit onderzoek, middenveld en lokale besturen aan dat dergelijke gedeelde mindset nog te vaak ontbreekt. De aanpak van de coronacrisis heeft bovenstaande uitdaging verscherpt. Zo ging de participatieve reflex ten aanzien van kinderen en jongeren grotendeels verloren tijdens de uitrol van de coronamaatregelen. Met de opzet van het project ‘Platform C’ willen Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi), Bataljong, Schakel in lokaal cocreëren (Stichting Lodewijk de Raet), Netwerk Jeugdvriendelijk, HOGENT en UGent antwoord geven op de vraag hoe we sterker op het evenwaardig burgerschap van kinderen en jongeren kunnen inzetten in Vlaanderen, België en Europa.  

Platform C wil: 

 • Kinderen en jongeren antwoorden laten formuleren op lokale corona-uitdagingen; 
 • Zichtbaar maken wat de impact is van een breed gedragen reflex in de structurele beleidsparticipatie van kinderen en jongeren (en dit geconcretiseerd binnen de context van de coronacrisis); 
 • Onderzoeken en in beeld brengen wat de overtuiging en perceptie t.a.v. beleidsparticipatie van kinderen en jongeren beïnvloedt en hoe we hierop kunnen inspelen. 

Deze doelstellingen willen we realiseren via volgende activiteiten: 

 • Actieonderzoek: opzetten en ondersteunen van experimenten rond burgerschap samen met kinderen en jongeren in 3 lokale cases in Vlaanderen: Stad Lokeren, Stad Kortrijk, regio Meetjesland;  
 • Platformdesign: genereren van platforms, samengesteld uit (boven)lokale actoren (lokale besturen, middenveld, kinderen en jongeren), met het oog op het creëren van gedeeld eigenaarschap en collectief leren. Voor het platform wordt een strategie ontworpen om deelnemers te mobiliseren en te helpen bij het creëren van meerwaarde en duurzame impact. De platforms zullen ervoor zorgen dat er sneller geleerd kan worden doordat kennis en ervaringen worden doorgegeven. Het platform maakt het mogelijk om gemakkelijk en snel in interactie te gaan. 
 • Missietekst: een gedeeld kader over de positie van kinderen en jongeren (en hun participatie) in lokale besluitvormingsprocessen in tijden van crisis. Gebaseerd op kinderrechten en samen met kinderen en jongeren ontwikkeld. uitwerken van een door alle leden van het platform (inclusief kinderen en jongeren) gedragen missietekst die het gedeeld belang van het project en de stakeholders beschrijft. 

De activiteiten doorkruisen elkaar in tijd en verloop, wat kruisbestuiving mogelijk maakt.

Projectcoördinator: UGent (Prof. dr. Lieve Bradt: Lieve.Bradt@ugent.be)

Projectpartners 

 • UGent
 • Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) 
 • Bataljong  
 • Schakel in lokaal cocreëren 
 • Netwerk Jeugdvriendelijk  
 • HOGENT 

Looptijd: 01/09/2022 – 31/08/2024 

Projecten in Vlaanderen

REFLECTOR 2.0 – Beleidsparticipatie als katalysator voor VO-breed jeugd- en kinderrechtenperspectief

Wanneer loopt het project?

Het project loop vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Wat willen we bereiken?

Met dit project willen we dat kinderen en jongeren meer betrokken worden bij het beleid in Vlaanderen. Het project draagt zo bij tot een VO-breed jeugd- en kinderrechtenperspectief.

We geloven dat het versterken van beleidsparticipatie van kinderen en jongeren, ook bijdraagt aan de andere jeugd- en kinderrechtenbeleidsinstrumenten, zoals de JoKER (het kind- en jongereneffectrapport), het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan en de aanspreekpunten jeugd- en kinderrechten.

Wat gaan we concreet doen?

1. Onderzoek naar beleidsparticipatie van kinderen en jongeren

Door onderzoek in het project REFLECTOR weten we al heel wat over beleidsparticipatie van kinderen en jongeren. In dit project bouwen we verder op dit onderzoek. We vergroten het inzicht in de drempels en uitdagingen die Vlaamse beleidsmedewerkers ervaren, en onderzoeken ook de verschillende kansen en opportuniteiten. Daarnaast brengen we verder in kaart hoe kinderen en jongeren kijken naar beleidsparticipatie.

We doen dit op verschillende manieren:

 • Aan de hand van een literatuurstudie diepen we onze kennis over beleidsparticipatie van kinderen en jongeren als een kinderrecht uit.
 • Via een online bevraging brengen we de bestaande noden en behoeften van Vlaamse beleidsmakers verder in beeld.
 • In een participatief actieonderzoek onderzoeken we verschillende ondersteuningsvormen die onder meer in het platform REFLECTOR aangeboden kunnen worden.

In dit onderzoek zoeken we bovendien – waar mogelijk – de verbinding op met het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsinstrumenten.

2. Ontwikkelen van ondersteuningstools voor beleidsmakers

In het project werken we vier producten uit rond beleidsparticipatie van kinderen en jongeren. We doen dit niet enkel voor, maar ook samen met Vlaamse beleidsmedewerkers. In dit proces denken we ook na over de implementatie en verduurzaming van de ondersteuningsvormen, en formuleren we aanbevelingen over hoe we de tools kunnen inkantelen in het bestaande jeugd- en kinderrechteninstrumentarium.

In dit project werken we aan …

 • Een sensibiliseringscampagne. In deze campagne krijgt het perspectief van kinderen en jongeren over beleidsparticipatie een plaats en dagen we beleidsmakers uit om na te denken over de uitdagingen die zij ervaren op vlak van beleidsparticipatie van kinderen en jongeren.
 • De participatiecirkel. De participatiecirkel is een methodiek met concrete vragen voor beleidsmakers werkzaam op verschillende beleidsniveaus, om een proces van beleidsparticipatie vorm te geven.
 • Het platform REFLECTOR. We weten door het project REFLECTOR dat een aantal beleidsmedewerkers nood hebben aan een platform rond beleidsparticipatie waarop ze met elkaar in contact kunnen komen en ook een beroep kunnen doen op het ondersteuningsaanbod van externe organisaties. In het project onderzoeken we verder wat de concrete noden zijn, en welke vorm het platform kan aannemen.
 • Een coachings- en vormingsaanbod. Op basis van de concrete noden op vlak van beleidsparticipatie van kinderen en jongeren, en de wensen van beleidsmakers, werken we een coachings- en vormingsaanbod uit over kinderrechten en beleidsparticipatie van kinderen en jongeren.

Voor meer info: heleen.lauwereys@keki.be

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het departement Cultuur, Jeugd en Media. 

 

Call: wij verzamelen beleidsprojecten waarin kinderen en jongeren betrokken werden.

Voor meer info: heleen.lauwereys@keki.be

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het departement Cultuur, Jeugd en Media

REFLECTOR

Coördinatie: Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi)

Projectduur:  1 juli 2018 tot 1 december 2019

Doelstelling project:  In dit project zal KeKi een concrete en toepasbare ondersteuning ontwikkelen met het oog op het versterken van participatie van kinderen en jongeren aan het Vlaams beleid. 

Methode: Een cocreatief proces waarbij de eindgebruikers van het product systematisch betrokken worden. Co-creatie of het ‘samen creëren’ heeft als belangrijk kenmerk dat er een gelijkwaardige relatie tussen de verschillende deelnemers wordt gegarandeerd. Hierdoor heeft een co-creatief proces een directe invloed op het gevoel van eigenaarschap en het draagvlak bij de betrokken doelgroep en dus bijgevolg ook op het uiteindelijke gebruik van het eindproduct

Overige partners: De Schakel en Twisted Studio ondersteunen KeKi met hun expertise op het vlak van co-creatie. 

Projectactiviteiten:

1. Inlevingsonderzoek bij Vlaamse beleidsmakers: Om een adequate ondersteuning te bieden is het noodzakelijk om het juiste probleem te definiëren. Tijdens de kwalitatieve interviews gaan we ons inleven in de noden en behoeften van de doelgroep ‘Vlaamse beleidsmakers’.  De kwalitatieve interviews zijn een middel om enerzijds te komen tot meer gedetailleerde informatie over hun werkcontext en hun visies en attitudes over kinderen, jongeren en kinderrechten. Daarnaast zullen we bekijken in welke mate beleidsparticipatie van kinderen en jongeren reeds een plaats heeft in het werk dat zij uitvoeren en hoe een ondersteuning er dan moet uitzien. In totaal werden 29 beleidsmakers bereikt door middel van face-to-face interviews en een online bevraging. Vlaams minister Sven Gatz werd een volledige dag gevolgd om te begrijpen welke plaats kinderen en jongeren krijgen in zijn beleid. 

2. Workshops "Van inzichten en uitdagingen naar ideeën en oplossingen":

       25 oktober 2018: voorstelling inzichten onderzoek en bedenken ideeën. U kan het verslag opvragen bij ons.

       13 november 2018: prototyping workshop: ideeën concreet maken. U kan het verslag opvragen bij ons.

3.Testen en ontwikkeling van prototypes

Sensibiliseren van beleidsmakers over de noodzaak, de verantwoordelijkheid en het belang van beleidsparticipatie bleek een eerste stap. De eerste ondersteuning is dan ook een sensibiliseringscampagne ‘REFLECTOR’. In deze onlinecampagne krijgt de beleidsmaker het perspectief van kinderen en jongeren over beleidsparticipatie een plaats en dagen we beleidsmakers uit om door middel van vragen na te denken over hun uitdagingen die zij ervaren op vlak van beleidsparticipatie van kinderen en jongeren.Een tweede ondersteuning die werd ontwikkeld doorheen het project REFLECTOR is de participatiecirkel; een instrument met concrete vragen voor beleidsmakers werkzaam op verschillende beleidsniveaus, om een proces van beleidsparticipatie vorm te geven. Als laatste bleek er nood aan de oprichting van een ondersteuningsaanbod van externe organisaties waarop Vlaamse beleidsmakers beroep kunnen doen. Dit prototype kreeg de naam ‘platform REFLECTOR’. Het prototype van het platform REFLECTOR wordt tijdens dit project nog niet geconcretiseerd.

In REFLECTOR 2.0 worden de prototypes verder ontwikkeld. 

Voor meer info: ellen.vanvooren@keki.be

Dit project werd mogelijk gemaakt met de steun van het departement Cultuur, Jeugd en Media. 

Europese projecten

ESF & AMIF FINANCIERINGEN ‘DROOM – DENK – DURF – DOE’, EEN PROJECT MET JONGEREN IN GENK

Coördinatie: Stadsbestuur van Genk. Genk is een diverse en jonge centrumstad met een ambitieus bestuur dat streeft naar een optimale ontwikkeling van de talenten van haar burgers en een maximale inzet van het aanwezige sociale kapitaal. De stad ziet de grote etnisch-culturele diversiteit in eerste instantie als een potentieel om de lokale samenleving op diverse domeinen te verrijken. Genk kreeg onlangs het label ‘Kindvriendelijke stad’.

Projectduur:  1 mei 2018 tot oktober 2020

Doelstelling project:  Onderzoeken hoe derdelanders-jongeren vanaf 12 jaar in Genk hun stad ervaren en beleven en hoe zij willen interageren met andere Genkse jongeren, hun wijk en hun stad.

Overige partners: Voor de methodieken doet het stadsbestuur beroep op de lokale expertise van Pl-elements. Het HIVA neemt een ondersteunende rol op bij de monitoring en evaluatie het hele project.

Projectactiviteiten:

Er komt een belevingsonderzoek naar de thema’s die de jongeren bezig houden en hoe actief burgerschap gestimuleerd kan worden. Via interactieve methodieken gaan verschillende stakeholders met elkaar in interculturele dialoog. Jongeren zullen aanbevelingen formuleren voor het beleid. Het project wil jongeren ondersteunen die door hun actie of engagement anderen kunnen inspireren en meenemen, en dit zowel financieel, logistiek als inhoudelijk.

Expertise van KeKi:

De expertise van KeKi wordt ingezet om het project vorm te geven vanuit het referentiekader van de kinderrechten. Aanleiding zijn het reflectie-instrument over beleidsparticipatie, de input van KeKi tijdens het HIVA-onderzoek naar beleidsparticipatie van derdelanders aan het Vlaams beleid, het DemoDram-onderzoek rond burgerschap op school, de beleidsadviezen over kinderrechteneducatie en de algemene inspiratie die het kinderrechtenkader kan bieden voor lokale besturen.

Voor meer info: ellen.vanvooren@keki.be

Gefinancierd door afdeling ESF van het Departement Werk en Sociale Economie en het Europese AMIF-fonds

 

Onderzoek

Vermeersch, L., Van den Broucke, S., De Cuyper, P., Herbots, K. & Van Damme, J. (2016), Beleidsparticipatie van personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen, Onderzoek in opdracht van Agentschap Binnenlands Bestuur. Afdeling Gelijke Kansen, Integratie & Inburgering; Leuven: HIVA.

 • In opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur werd het onderzoek ‘Beleidsparticipatie van personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen’ uitgevoerd door het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven (HIVA) in samenwerking met het Instituut voor Overheid en de Wakkere Burger. Het Kenniscentrum Kinderrechten werkte mee aan drie van de vijf werkpakketten. In deze onderzoeksopdracht werd nagegaan hoe de participatie van personen van buitenlandse herkomst aan het Vlaamse beleid gemaximaliseerd kan worden. De bestaande vormen van beleidsparticipatie werden getoetst of ze voldoen aan de verwachtingen van beleidsparticipatie van zowel de doelgroep (bevolking van buitenlandse herkomst) als de overheid. Een aantal goede nationale en internationale praktijken werd opgelijst. Tenslotte werd verkend welke methodieken en randvoorwaarden aanbevolen kunnen worden opdat de stem van de doelgroep gehoord en meegenomen kan worden in het gevoerde beleid. 

Presentaties

Van Vooren, E. (2019) Participatie door kinderen. Presentatie tijdens dialooggroep kleuters & lagere school kinderen, Leuven (17 januari 2019)

Van Vooren, E. (2018) Embarking on a reflective journey – Strengthening children and youth participation for policy makers. Presentatie als onderdeel van de 'Human Library' tijdens de Eurochild Conferentie 'Building a better Europe with children: All aboard!', Opatija Kroatië (29-31 oktober 2018)

Lembrechts, S. (2017) Kinderrechten als kapstok voor een kindvriendelijk beleid. Presentatie tijdens intervisie met KVSG (7 december 2017)

 • Hoe kan je kinderrechten betekenis geven in jouw rol als consulent of schepen in een kindvriendelijke stad of gemeente? Deze reflectie-oefening vertrekt vanuit de juridische en maatschappelijke betekenis van kinderrechten, toegepast in de context van lokale besturen die het KVSG-label hebben behaald.

Herbots, K. & Lembrechts, S. (2017) Mediawijze kinderrechten: een uitnodiging tot dialoog. Presentatie tijdens het Vlaams Mediawijs Congres. Brussel, (27-28 september 2017)

Lembrechts, S. (2017), Beleidsparticipatie door een kinderrechtenbril - Een instrument voor reflectie. Workshop voor jeugdconsulenten en jeugddiensten in het kader van de vormingstweedaagse van VVJ (Malle, 22 maart 2017).

Lembrechts, S. (2017), Beleidsparticipatie door een kinderrechtenbril - Een reflectie-instrument voor beleidsmakers. Presentatie voor Vlaamse beleidsmakers en middenveldorganisaties in het kader van de netwerkgroep participatie van Afdeling Jeugd (Brussel, 13 februari 2017).

Lembrechts, S. (2016), De VN-klachtenprocedure voor kinderrechten. Ontwikkelingen op internationaal en Vlaams niveau (Antwerpen, 1 februari 2016, in samenwerking met de NCRK).

 • Deze presentatie aan de Jeugdadvocaten in de Orde van Vlaamse Balies behandelt het klachtenrecht van kinderen en jongeren. De presentatie gaat in op drie vragen: wat houdt de nieuwe VN klachtenprocedure voor kinderrechten in, welke interne wegen (gerechtelijk en bestuurlijk) bestaan er in Vlaanderen, en wat kan KeKi voor jeugdadvocaten betekenen?

Herbots, K. (2016), Stand van zaken van het reflectie-instrument 'Beleidsparticipatie', presentatie voorgesteld in Belfast op 3 juni 2016 in het kader van de Summer School – Learn about Children’s Rights Based Participation.

 • Drie dagen werd via interactieve workshops dieper ingegaan op theoretische aspecten en praktijkgerichte toepassingen over participatie van kinderen en jongeren in onderzoek en beleid. Participatieactiviteiten werden ruimer benaderd dan participatie met het oog op dataverzameling. De verschillende fases van de onderzoekscyclus (idee tot en met opvolging en terugkoppeling) vormden het aanknopingspunt  voor een op kinderrechten gebaseerde participatie van kinderen en jongeren. Iedere dag werd afgesloten met ruimte voor ‘Participants Showcases’. KeKi stelde hier zijn reflectie-instrument voor beleidsparticipatie (stand van zaken) voor. De summer school werd georganiseerd door The Centre for Children’s Rights aan de Queen’s University Belfast (UK).

Beleidsadvisering

Kenniscentrum Kinderrechten vzw (2015 & 2016). Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren - Een reflectie-instrument voor beleidsmakers.

 • Met dit advies brengt KeKi een overzicht van vernieuwende en succesvolle manieren om aan kinderen en jongeren inspraak te geven in verschillende domeinen van het Vlaamse beleid. Via interviews en literatuur ging KeKi op zoek naar enkele voorbeelden uit onderzoek, praktijk en beleid die inspiratie kunnen bieden voor de Vlaamse context in de domeinen welzijn, armoede en openbare ruimte. Diverse methodieken worden in kaart gebracht en sleutelfiguren in het Vlaamse middenveld die kinderen en jongeren bij (lokale) beleidsprocessen betrekken, worden voorgesteld. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar expertise rond kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Hen laten participeren aan het beleid heeft namelijk extra drempels die specifieke knowhow vereisen. Omdat we operationalisering van beleidsparticipatie niet los zien van een gefundeerd theoretisch kader, geeft het advies ook enkele belangrijke wetenschappelijke inzichten en modellen uit de internationale literatuur over beleidsparticipatie van kinderen en jongeren weer. Tenslotte legt het advies de input uit deze diverse bronnen samen om een aanzet te geven tot de ontwikkeling van een kritisch reflectie-instrument voor Vlaamse beleidsmakers die vanuit een kinderrechtenperspectief met participatie van kinderen en jongeren aan de slag willen gaan. Dit instrument werd in het vervolg-advies verder getoetst en verfijnd. (advies 2015 en reflectie-instrument 2016)

Kenniscentrum Kinderrechten vzw (2015). Inventarisatie van wetgevende en regelgevende initiatieven ter bevordering van de participatie van kinderen en jongeren op het niveau van de Vlaamse overheid.

 • Dit vraaggestuurd advies voor de Afdeling Jeugd brengt de Vlaamse regelgeving die participatie van kinderen en jongeren aan het maatschappelijk en juridisch leven inricht, in kaart. Het advies kadert in de verplichtingen van de Overheid om kinderrechten, en dus ook participatie van kinderen, te realiseren. De brede invulling van het begrip 'participatie' wordt verder toegelicht in de begeleidende tekst. (fiches in pdf, fiches in word (met automatisch gelinkte inhoudstabel) en begeleidende tekst)

Kenniscentrum Kinderrechten vzw (2015). Consultations with Children. Input from KeKi’s Children’s Rights Database for the Council of Europe Strategy on the Rights of the Child.

 • Deze matrix biedt een systematisch overzicht van onderzoek uit de Kinderrechtendatabank waarin kinderen en jongeren bevraagd werden en/of participeerden. Het advies werd uitgebracht op vraag van de Vlaamse Overheid en kadert binnen het proces van dataverzameling over een aantal centrale thema's van de Strategy for the Rights of the Child van de Raad van Europa. (matrix en begeleidende tekst)

Kenniscentrum Kinderrechten vzw (2013). Advies voor bestek belevingsonderzoek inzake een Kindfocus in de Stadsmonitor.

 • In dit advies voor het Team Stedenbeleid van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur wordt niet alleen gepleit voor participatief onderzoek met kinderen en jongeren, er worden ook concrete aanwijzingen voorzien over hoe men een dergelijk project kan uitwerken. (advies en achtergrondstudie)

Publicaties

Lembrechts, S. (2018), Een reflectieoefening voor kindvriendelijk beleid met kinderrechten als kapstok, Dropzone maart 2018, VVJ, p. 18-19 (Tekst). Lees de volledige dropzone hier.

Herbots, K. & Put, J. (2015) The Participation Disc. A Concept Analysis of (a) Child ('s Right to) Participation, in The International Journal of Children's Rights 23(1), 154-188. 

 • Dit artikel neemt het begrip "participatie" kritisch onder de loep d.m.v. een literatuurstudie over verschillende onderzoeksdisciplines heen. Het stelt de participatie-disc voor als een kader waarbinnen participatie begrepen kan worden. 

Lembrechts, S. (2012), Wiens Klachtenrecht? Het kind-concept in het derde Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind betreffende de instelling van een communicatieprocedure. Tijdschrift voor Jeugd- en Kinderrechten, 12, (2), 96-113.

 • Dit artikel bekijkt het kindbeeld waarop de klachtenprocedure van het derde Facultatief Protocol gebaseerd is. In hoeverre voorziet het protocol in een mechanisme dat de eigenheid van kinderen integreert in de semi-juridische communicatieprocedure op internationaal niveau?