Missie en visie

KeKi streeft ernaar de positie van alle kinderen en jongeren in de samenleving te versterken en erkend te krijgen. KeKi wil dat kinderen en jongeren leven en opgroeien in een rechtvaardige, solidaire, menswaardige en inclusieve samenleving. Het respecteren en waarborgen van kinder- en mensenrechten staan hierbij centraal.

 

Onze visie over kinderrechten wordt uitgebreid beschreven in onze reflectietekst. Deze tekst is geen eindpunt maar legt de basis voor verdere reflectie en dialoog, zowel binnen KeKi als met andere actoren in onderzoek, beleid en praktijk.

De vertaling van onze missie in concrete doelstellingen gebeurt aan de hand van de volgende vier werkingsprincipes:

Wetenschappelijke werkwijze

KeKi baseert zich in zijn werking op een wetenschappelijke methode om kennis op te bouwen, samen te brengen, uit te dragen en toepasbaar te maken.

Interdisciplinaire benadering

KeKi benadert kinderrechten vanuit een interdisciplinaire invalshoek, waarbij perspectieven uit verscheidene onderzoeksdisciplines samenkomen. Deze perspectieven komen voornamelijk vanuit de humane wetenschappen, maar zijn niet hiertoe beperkt.

Kritisch-emanicipatorische reflectie

KeKi kiest voor een kritisch-emancipatorische benadering van kinderrechten. KeKi bevraagt de uitgangspunten van de kinderrechten en erkent en verkent de mogelijkheden en beperkingen van het concept kinderrechten (kritisch). Tegelijk ziet KeKi kinderrechten als een hefboom die de sociale verhoudingen in de samenleving kan wijzigen, in de richting van een besef van grotere menselijke waardigheid (emancipatorisch). Hierbij zoekt KeKi steeds naar een evenwicht tussen distantie en betrokkenheid.

Dynamisch omgaan met kennis

Door zijn werking verwerft KeKi kennis over kinderrechten. KeKi ziet kennis als een dynamisch gegeven. Het kan worden opgevat als een proces waarbij verschillende actoren betrokken zijn en er sprake is van verzamelen, delen, makelen en/of creëren van kennis. In voortdurende dialoog samen reflecteren is een constante factor in dit proces.