Missie en visie

Onze visie over kinderrechten wordt uitgebreid beschreven in onze reflectietekst, waaruit een beknoptere visietekst werd gedistilleerd. Deze teksten zijn echter geen eindpunt. Ze leggen de basis voor verdere reflectie en discussie, zowel binnen het Kenniscentrum Kinderrechten als met andere actoren in onderzoek, beleid en praktijk.

De vertaling van onze missie in concrete doelstellingen gebeurt aan de hand van de volgende vier werkingsprincipes:

Wetenschappelijke werkwijze

KeKi baseert zich in zijn werking op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. 

Interdisciplinaire benadering

KeKi benadert kinderrechten vanuit een interdisciplinaire invalshoek. Dit sluit evenwel niet uit dat er ook monodisciplinaire studies of vormingen gerealiseerd kunnen worden, of dat er in de toekomst stappen gezet worden in de richting van een transdisciplinaire benadering. 

Kritisch-emanicipatorische reflectie

KeKi kiest voor een kritisch-emancipatorische benadering van kinderrechten. Dit betekent dat de uitgangspunten van de kinderrechten bevraagd worden, en dat de mogelijkheden en beperkingen van het concept kinderrechten erkend en verkend worden (kritisch). Tegelijk worden kinderrechten gezien als een hefboom die de sociale verhoudingen in de samenleving kan wijzigen, in de richting van een besef van grotere menselijke waardigheid (emancipatorisch). 

Evenwicht tussen betrokkenheid en distantie

De nadruk in het debat over kinderrechten ligt overwegend op de vraag hoe we de rechten van het kind beter kunnen toepassen (implementatie). Er gaat echter – ook onderzoeksmatig – minder aandacht naar de betekenis van kinderrechten en de spanningen die in het kinderrechtendebat aanwezig zijn (reflectie). Deze discussie tussen implementatie en reflectie verwijst naar een spanning tussen betrokkenheid en distantie. KeKi streeft, zowel in zijn benadering van kinderrechten als in zijn algemene werking, een evenwicht na tussen deze polen van betrokken-zijn en voldoende afstand bewaren, zodat er ruimte ontstaat voor kritische reflectie. 

Het Kenniscentrum wil open en constructief samenwerken met andere actoren die betrokken zijn op kinderrechten (wetenschap, beleid en praktijk). Formeel komt deze samenwerking tot uiting in een vertegenwoordiging in de adviesraad van KeKi. Inhoudelijk respecteert KeKi de positie en eigenheid van alle actoren.