Beleidsadvies

2018 - Europese en internationale beleidsagenda's over kinderen, jeugd en kinderrechten

Het eerste beleidsadvies van 'De Europese en internationale beleidsagenda's over kinderen, jeugd en rechten van het kind', werd in 2010 onder Belgisch EU-voorzitterschap uitgevoerd. De studie geeft een overzicht van de belangrijkste beleidsagenda's over kinderen ('s rechten) en jongeren van de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties. De publicatie werd bijgewerkt in 2012, 2014 en 2016. In dit rapport geven we een stand van zaken van de Europese en internationale beleidsagenda's over kinderen, jeugd en kinderrechten, die de bakens aangeven voor het huidige en toekomstige beleid inzake kinderrechten of jeugd van de betreffende organisaties.

 

2017 Kinderrechten en Child Budgeting: lessen en tips voor Vlaanderen

In 2016 nam het VN-Comité voor de Rechten van het Kind de General Comment nr. 19 (2016) on public budgeting for the realization of children’s right aan. In 2016 voerde Eurochild voor de Federatie Wallonië-Brussel een onderzoek uit naar de mogelijkheden en tenuitvoerleggingsvoorwaarden van child budgeting. Dit advies bespreekt de essentie van voorbeelden en praktijken uit het onderzoeksrapport van Eurochild en kadert deze tegen de achtergrond van de General Comment Child Budgeting. Er wordt eveneens nagegaan welke rol Vlaanderen op vlak van een kindgerichte begroting kan spelen.

2017 Voorontwerp van decreet jeugddelinquentierecht en het Kinderrechtenkader - Toetsing van het voorontwerp aan het kinderrechtenluik binnen de Omgevingsanalyse Jeugdrecht (2015)

Dit beleidsadvies op eigen initiatief gaat na in welke mate het Voorontwerp van Decreet Jeugddelinquentierecht beantwoordt aan de belangrijkste krijtlijnen van het internationaal kinderrechtenkader omtrent de aanpak van jeugddelinquentie. De aandacht gaat uit naar de elementen die het kinderrechtenkader vertalen naar het Vlaamse niveau. Waar nodig worden aanbevelingen geformuleerd. Als inleiding op de analyse start dit advies eerst met een duiding van het kinderrechtenkader en de betekenis hiervan voor Vlaanderen.

2016 Digitale media en kinderrechten. Het evenwicht is zoek binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 26 april 2016 werd de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens aangenomen. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming roept vanuit een kinderrechtenperspectief een aantal fundamentele vragen op. Daarom heeft KeKi een advies uit eigen beweging uitgebracht. Gegrond op wetenschappelijke bevindingen wordt de veronderstelde algemene consensus van het beschermingswaardig kind geproblematiseerd. De notie ‘bescherming’ wordt in een breder en evenwichtiger perspectief geplaatst. In voorliggende analyse bouwt KeKi verder op bevindingen die voortvloeien uit zijn activiteiten met betrekking tot de thematiek van (digitale) media en kinderrechten. Uit de analyse vloeien 11 aanbevelingen voort.

2016 Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren - een reflectie-instrument

Met dit beleidsadvies geeft KeKi gehoor aan de vraag van Afdeling Jeugd naar een toepasbaar instrument dat beleidsmakers aanzet om vanuit een kinderrechtenbril te reflecteren over de participatie van kinderen en jongeren aan het Vlaamse beleid. Met dit advies wordt het reflectie-instrument, zoals aangebracht in KeKi's beleidsadvies 2015/4, wetenschappelijk onderbouwd, afgetoetst met experten en verfijnd. Het opzet is te komen tot een gebruiksvriendelijk en inzetbaar instrument voor relevante en betrokken actoren. Voorliggend advies is het tussentijds resultaat van de operationalisering van het reflectie-instrument in een handleiding en een vragenlijst voor beleidsmakers. Dit advies beperkt zich tot een platte tekst. In een vervolgfase kan dit instrument met professionele vormgeving gefinaliseerd worden. 

2016 - Europese en internationale beleidsagenda's over kinderrechten en jeugd

In dit advies over Europese en internationale beleidsagenda’s geeft KeKi de stand van zaken van deze beleidsagenda's over kinderen, jeugd en kinderrechten weer. De tekst actualiseert de eerdere studies die in 2014 en 2010 werden uitgevoerd.

2015 Kinderrechten- en mensenrechteneducatie - Een verkenning van onderzoek, beleid en praktijk

Dit beleidsadvies, dat KeKi op eigen beweging uitbracht, gaat over kinderrechteneducatie in het onderwijs. Welke instrumenten, onderzoeken en publicaties zijn er over kinderrechteneducatie beschikbaar? Welke plaats krijgt kinderrechteneducatie in de Vlaamse regelgeving enerzijds en de Vlaamse onderwijspraktijk anderzijds? En welke reflecties, aanbevelingen en discussiepunten levert dit op voor beleid, praktijk en onderzoek in Vlaanderen? Het advies vertrekt vanuit de zoektocht naar de betekenis van kinderrechten in de specifieke context waarin ze gerealiseerd moeten worden (in casu: onderwijs). De dialoog met en tussen kinderen en andere betrokkenen over wat kinderrechten kunnen zijn, vormt een belangrijk uitgangspunt.

2015 Kinderrechten in beleid en onderzoek: een vergelijkende analyse

Via een vergelijking van KeKi’s zwaartepuntenanalyses van 2013 en 2015 met een aantal (beleids)documenten wil voorliggend advies overgaan tot identificatie van gelijklopende zwaartepunten, thematische verschillen en mogelijke grijze zones en/of hiaten in kinderrechtenthema’s. Volgende instrumenten worden onder de loep genomen:

  • Beleidsnota Jeugd 2014-2019
  • Beleidsbrief Jeugd 2015-2016
  • Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019
  • Slotbeschouwingen voor België van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind (2010)
  • Jaarverslag 2014-2015 van het Kinderrechtencommissariaat.

2015 Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren

Met dit advies wil KeKi gehoor geven aan de vraag van de Afdeling Jeugd naar vernieuwende en succesvolle manieren om aan kinderen en jongeren inspraak te geven in verschillende domeinen van het Vlaamse beleid. Bestaande initiatieven en expertise over participatie van kinderen en jongeren aan beleid staan centraal. Via interviews en literatuur ging KeKi op zoek naar enkele voorbeelden uit onderzoek, praktijk en beleid die inspiratie kunnen bieden voor de Vlaamse context in de domeinen welzijn, armoede en openbare ruimte. Diverse methodieken worden in kaart gebracht en sleutelfiguren in het Vlaamse middenveld die kinderen en jongeren bij (lokale) beleidsprocessen betrekken, worden voorgesteld. Het advies geeft aanzet tot de ontwikkeling van een kritisch reflectie-instrument voor Vlaamse beleidsmakers die vanuit een kinderrechtenperspectief met participatie van kinderen en jongeren aan de slag willen gaan. Dit reflectie-instrument wordt in een vervolgadvies (2016) verder onder de loep genomen.

2015 Inventarisatie van wetgevende en reglementaire initiatieven ter bevordering van de participatie van kinderen en jongeren op het niveau van de Vlaamse overheid

Dit vraaggestuurd advies voor de Afdeling Jeugd binnen het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid, inventariseert het Kenniscentrum Kinderrechten Vlaamse regelgeving die participatie van kinderen en jongeren aan het maatschappelijk en juridisch leven inricht. Je vindt de duidende tekst hier. De inventarisatie kan je gratis downloaden.