Beleidsadvies

Stappenplan Belang van het Kind

KeKi ontwikkelde samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media een stappenplan over het belang van het kind, gericht naar actoren in Vlaanderen die beroepsmatig of vrijwillig werken met kinderen en jongeren in diverse professionele contexten. Hoe neem je een beslissing in het belang van het kind? Hoe betrek je het kind of de jongere? Waar hou je dan best rekening mee? En hoe zorg je dat er geen kinderrechten geschonden worden bij het maken van de beslissing? Als antwoord op deze uitdagingen ontwikkelde KeKi een stappenplan dat praktijkwerkers stap voor stap ondersteunt om tot een kwaliteitsvolle beslissing in het belang van het kind te komen. Om meer te lezen over dit stappenplan, de handleiding van dit stappenplan te raadplegen en het invulrooster te downloaden, klik hier

Beleidsadvies Vlaamse Kinderrechtenmonitor

In Vlaanderen gebeurt het monitoren van kinderrechten op dit moment via de Vlaamse Kinderrechtenmonitor door de Vlaamse overheid. Dit instrument bestaat uit 28 indicatoren, die een breed scala van kinderrechten omvatten en dus heel wat aspecten van het leven van kinderen en jongeren beslaan. Het doel bij installatie van dit instrument was om deze indicatoren regelmatig te updaten en zo mogelijke trends te kunnen vaststellen. De uiteindelijke finaliteit is om verder beleid rond kinderrechten in Vlaanderen te voeden en mee vorm te geven. In dit beleidsadvies presenteren we, op vraag van het Departement Cultuur, Jeugd en Media drie pistes voor de toekomst van de Vlaamse Kinderrechtenmonitor en schetsen we een aantal algemene voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om van een effectief instrument te kunnen spreken. 

2019 Belang van het Kind: aanzet tot concretisering naar een Vlaamse context

Op vraag van het Departement Cultuur, Jeugd en Media bracht het Kenniscentrum Kinderrechten in 2017 een synthese uit van de Nederlandse vertaling van dit Algemene Commentaar. Het advies vormde een aanzet om het wettelijk kinderrechtenkader visueel bevattelijker en gemakkelijker toepasbaar te maken in de Vlaamse context. Dit leidde in 2019 tot een nieuwe beleidsadviesvraag vanuit het Departement CJM. Het opzet is om in een aantal sectoren of praktijken waar het belang van het kind een belangrijk grondbeginsel vormt, te komen tot een eerste inzicht hoe en op welke wijze dit concept concreet vorm aanneemt in de dagdagelijkse praktijk. Het advies wil het internationaal kinderrechtenkader omtrent het belang van het kind als vertrekpunt met behulp van praktijkcasussen en overleg met experten verfijnen, aanvullen en voor de praktijk werkbaar maken.

2018 Europese en internationale beleidsagenda's over kinderen, jeugd en kinderrechten

Het eerste beleidsadvies van 'De Europese en internationale beleidsagenda's over kinderen, jeugd en rechten van het kind', werd in 2010 onder Belgisch EU-voorzitterschap uitgevoerd. De studie geeft een overzicht van de belangrijkste beleidsagenda's over kinderen ('s rechten) en jongeren van de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties. De publicatie werd bijgewerkt in 2012, 2014 en 2016. In dit rapport geven we een stand van zaken van de Europese en internationale beleidsagenda's over kinderen, jeugd en kinderrechten, die de bakens aangeven voor het huidige en toekomstige beleid inzake kinderrechten of jeugd van de betreffende organisaties.

 

2018 Kinderrechten voeden de Omgevingsanalyse voor het Vlaamse Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024

In uitvoering van artikel 3, §1 Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid (BS 7 maart 2012) maakt de Vlaamse Regering uiterlijk een jaar na het begin van regeerperiode een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het Vlaams Parlement. De krijtlijnen voor dit beleidsplan worden reeds uitgetekend in de voorafgaande regeerperiode. Vanuit een kinderrechtenperspectief adviseerde KeKi het Departement CJM tijdens dit proces. Dit beleidsadvies beoogt een aantal kernuitdagingen inzake kinderrechten in kaart te brengen voor de Vlaamse overheid. De aandacht gaat hierbij zowel uit naar wederkerende thema’s als naar thema’s die meer recent onder de aandacht kwamen. Deze analyse gebeurt via een quick-scan van een aantal toonaangevende kinderrechtendocumenten.

2018 Versterken van kinderrechteneducatie in het jeugdwerk

De centrale vraag van de Afdeling Jeugd binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid m.b.t. het beleidsadvies omtrent kinderrechteneducatie is te achterhalen wat er in de praktijk van het niet-formele leren nodig is om kinderrechteneducatie sterker te maken. Het uiteindelijke doel hiervan is het burgerschap van kinderen en jongeren te vergroten. De subdoelen van deze vraag hebben betrekking op (1) het expliciteren van bestaande praktijken en (2) de mate waarin die beantwoorden aan theoretische kaders m.b.t. kinderrechteneducatie en vervolgens (3) de mensen in de praktijk aan te moedigen en te versterken wat reeds gebeurt.

2017 Belang van het Kind: startpunt van een vertaling voor Vlaanderen

Het  VN-Comité voor de Rechten van het Kind brengt op 29 mei 2013 een Algemene Commentaar uit dat verheldering moet brengen over artikel 3 Kinderrechtenverdrag, namelijk het belang van het kind. De Algemene Commentaar biedt een leidraad voor lidstaten om het belang van het kind toe te passen en te respecteren, bevat richtlijnen voor de beoordeling en de bepaling van het belang van het kind en wenst een het begrip, de kennis en de toepassing van het belang van het kind te vergroten. Dit beleidsadvies geeft een aanzet om het wettelijk kinderrechtenkader visueel bevattelijker en gemakkelijker toepasbaar te maken. Het eerste deel van dit advies gaat dieper in op het Algemene Commentaar Belang van het Kind. De aandacht gaat uit naar het toepasbaar maken van het advies door de platte tekst van het algemene commentaar meer visueel en inzichtelijker te maken. Deel twee biedt een samenvatting van KeKi’s onderzoeksrapport en bijhorend beleidsadvies van 2014 omtrent het Belang van het Kind. Het laatste deel van dit advies geeft een eerste aanzet van vertaling van het begrip Belang van het Kind in de Vlaamse context.

2017 Kinderrechten en Child Budgeting: lessen en tips voor Vlaanderen

In 2016 nam het VN-Comité voor de Rechten van het Kind de General Comment nr. 19 (2016) on public budgeting for the realization of children’s right aan. In 2016 voerde Eurochild voor de Federatie Wallonië-Brussel een onderzoek uit naar de mogelijkheden en tenuitvoerleggingsvoorwaarden van child budgeting. Dit advies bespreekt de essentie van voorbeelden en praktijken uit het onderzoeksrapport van Eurochild en kadert deze tegen de achtergrond van de General Comment Child Budgeting. Er wordt eveneens nagegaan welke rol Vlaanderen op vlak van een kindgerichte begroting kan spelen.

2017 Voorontwerp van decreet jeugddelinquentierecht en het Kinderrechtenkader - Toetsing van het voorontwerp aan het kinderrechtenluik binnen de Omgevingsanalyse Jeugdrecht (2015)

Dit beleidsadvies op eigen initiatief gaat na in welke mate het Voorontwerp van Decreet Jeugddelinquentierecht beantwoordt aan de belangrijkste krijtlijnen van het internationaal kinderrechtenkader omtrent de aanpak van jeugddelinquentie. De aandacht gaat uit naar de elementen die het kinderrechtenkader vertalen naar het Vlaamse niveau. Waar nodig worden aanbevelingen geformuleerd. Als inleiding op de analyse start dit advies eerst met een duiding van het kinderrechtenkader en de betekenis hiervan voor Vlaanderen.

2016 Digitale media en kinderrechten. Het evenwicht is zoek binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 26 april 2016 werd de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens aangenomen. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming roept vanuit een kinderrechtenperspectief een aantal fundamentele vragen op. Daarom heeft KeKi een advies uit eigen beweging uitgebracht. Gegrond op wetenschappelijke bevindingen wordt de veronderstelde algemene consensus van het beschermingswaardig kind geproblematiseerd. De notie ‘bescherming’ wordt in een breder en evenwichtiger perspectief geplaatst. In voorliggende analyse bouwt KeKi verder op bevindingen die voortvloeien uit zijn activiteiten met betrekking tot de thematiek van (digitale) media en kinderrechten. Uit de analyse vloeien 11 aanbevelingen voort.