Beleidsadvies

2015 Kinderrechten- en mensenrechteneducatie - Een verkenning van onderzoek, beleid en praktijk

Dit beleidsadvies, dat KeKi op eigen beweging uitbracht, gaat over kinderrechteneducatie in het onderwijs. Welke instrumenten, onderzoeken en publicaties zijn er over kinderrechteneducatie beschikbaar? Welke plaats krijgt kinderrechteneducatie in de Vlaamse regelgeving enerzijds en de Vlaamse onderwijspraktijk anderzijds? En welke reflecties, aanbevelingen en discussiepunten levert dit op voor beleid, praktijk en onderzoek in Vlaanderen? Het advies vertrekt vanuit de zoektocht naar de betekenis van kinderrechten in de specifieke context waarin ze gerealiseerd moeten worden (in casu: onderwijs). De dialoog met en tussen kinderen en andere betrokkenen over wat kinderrechten kunnen zijn, vormt een belangrijk uitgangspunt.

2015 Kinderrechten in beleid en onderzoek: een vergelijkende analyse

Via een vergelijking van KeKi’s zwaartepuntenanalyses van 2013 en 2015 met een aantal (beleids)documenten wil voorliggend advies overgaan tot identificatie van gelijklopende zwaartepunten, thematische verschillen en mogelijke grijze zones en/of hiaten in kinderrechtenthema’s. Volgende instrumenten worden onder de loep genomen:

  • Beleidsnota Jeugd 2014-2019
  • Beleidsbrief Jeugd 2015-2016
  • Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019
  • Slotbeschouwingen voor België van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind (2010)
  • Jaarverslag 2014-2015 van het Kinderrechtencommissariaat.

2015 Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren

Met dit advies wil KeKi gehoor geven aan de vraag van de Afdeling Jeugd naar vernieuwende en succesvolle manieren om aan kinderen en jongeren inspraak te geven in verschillende domeinen van het Vlaamse beleid. Bestaande initiatieven en expertise over participatie van kinderen en jongeren aan beleid staan centraal. Via interviews en literatuur ging KeKi op zoek naar enkele voorbeelden uit onderzoek, praktijk en beleid die inspiratie kunnen bieden voor de Vlaamse context in de domeinen welzijn, armoede en openbare ruimte. Diverse methodieken worden in kaart gebracht en sleutelfiguren in het Vlaamse middenveld die kinderen en jongeren bij (lokale) beleidsprocessen betrekken, worden voorgesteld. Het advies geeft aanzet tot de ontwikkeling van een kritisch reflectie-instrument voor Vlaamse beleidsmakers die vanuit een kinderrechtenperspectief met participatie van kinderen en jongeren aan de slag willen gaan. Dit reflectie-instrument wordt in een vervolgadvies (2016) verder onder de loep genomen.

2015 Inventarisatie van wetgevende en reglementaire initiatieven ter bevordering van de participatie van kinderen en jongeren op het niveau van de Vlaamse overheid

Dit vraaggestuurd advies voor de Afdeling Jeugd binnen het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid, inventariseert het Kenniscentrum Kinderrechten Vlaamse regelgeving die participatie van kinderen en jongeren aan het maatschappelijk en juridisch leven inricht. Je vindt de duidende tekst hier. De inventarisatie kan je gratis downloaden. 

2014 Onderzoeksrapport - Belang van het kind

Het rapport "Children’s best interests between theory and practice - A discussion of commonly encountered tensions and possible solutions based on international best interests practices and policy strategies since 2004" werd opgemaakt voor de Afdeling Jeugd in het kader van de beleidsadviesopdracht van KeKi. Het document werd gebruikt bij de voorbereiding van de conferentie "Best interests of the Child" in Brussel (9-10 december 2014), die plaatsvond in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van Europa en ter ere van de 25e verjaardag van het Kinderrechtenverdrag.

2014 Europese en internationale beleidsagenda's (update)

Deze studie geeft de stand van zaken van Europese en internationale beleidsagenda's over kinderen, jeugd en kinderrechten weer. De tekst actualiseert de gelijknamige studie uit 2010, “The European and International Policy Agendas on Children, Youth and Children’s Rights”, uitgebracht in naam van het Belgische EU-voorzitterschap.

2014 Een Kijkwijzer voor Vlaanderen

De focus van dit advies heeft betrekking op de beschikbaarheid van informatie om na te gaan of media-materiaal al dan niet geschikt is voor kinderen en jongeren. Zoals in de beleidsnota ‘Mediawijsheid’ van Minister Lieten en Minister Smet, wordt hier uitgegaan van een positieve benadering, die niet vertrekt vanuit angst en verbieden, maar die een emanciperende visie als uitgangspunt neemt. Er wordt nagegaan hoe het belang van het kind optimaal gerespecteerd kan worden in de context van media, waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen emancipatie en bescherming die begeleidt naar het nemen van zelfstandige keuzes.

2013 Advies voor bestek belevingsonderzoek inzake een Kindfocus in de Stadsmonitor

In dit advies voor het Team Stedenbeleid van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur wordt niet alleen gepleit voor participatief onderzoek met kinderen en jongeren, er worden ook concrete aanwijzingen voorzien over hoe men een dergelijk project kan uitwerken.

2012 Een kritische reflectie over kinderrechtenindicatoren

In het rapport "Meten en Weten voor een gefundeerd Kinderrechtenebeleid" worden vaak geformuleerde kritieken op het gebruik van kinderrechtenindicatoren onder de loep genomen en aan de Vlaamse context getoetst. Daarnaast wordt onderzocht of nationaal dan wel internationaal inspiratie kan worden gevonden tot het ontwikkelen van constructieve strategieën om in de mate van het mogelijke aan deze kritieken tegemoet te komen.

2012 Onderzoeksrapport - Evaluatie van de kind- en jongereneffectrapportage (JoKER)

In opdracht van de Vlaamse Overheid, heeft het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) een evaluatie ondernomen van de kind- en jongereneffectrapportage (JoKER). Deze evaluatie werd uitgevoerd in het kader van de decretaal vastgelegde opdracht tot beleidsadvisering van KeKi. Dit onderzoeksrapport vormt de basis voor het beleidsadvies aan de Vlaamse Overheid. De studie presenteert een uitgewerkte SWOT-analyse van JoKER, gestructureerd aan de hand van volgende thema’s: ‘toepassingsgebied’, ‘kwaliteit’, ‘proces’, ‘ondersteuning en controle’, ‘effectiviteit’ en ‘impact’.