Kerndocumenten KeKi

2018 Overzichtspublicatie "Dit was 2014-2017 voor KeKi"

Deze publicatie bevat een inkijk in de beleidsperiode van 2014 tot 2017 van het Kenniscentrum Kinderrechten. We lichten de werking van KeKi toe, bieden een overzicht van de beleidsadviezen van 2014 tot 2017 en verduidelijken op welke manier KeKi acties en activiteiten heeft gekoppeld aan het meerjarenthema 'Kinderrechten en media'. Als laatste blikken we ook vooruit op de volgende beleidsperiode. Deze overzichtspublicatie is opgemaakt als een interactieve en dynamische pdf met hyperlinks, bladwijzers en kruisverwijzingen. Wanneer je als lezer hierop klikt, wordt naar een andere locatie in het document, naar een ander document of naar onze website gesprongen.

2015 Routledge International Handbook of Children's Rights Studies

Vandenhole, W., Desmet, E., Reynaert, D. & Lembrechts, S. (eds.) (2015). Routledge International Handbook of Children's Rights Studies, New York: Routledge.

  • Dit handboek biedt een overzicht van het hedendaagse onderzoekslandschap voor lezers die vanuit theorie of praktijk werkzaam zijn rond mensenrechten van kinderen. Het boek hanteert een multidisciplinaire aanpak en gaat dieper in op een aantal centrale kinderrechtenthema's op de kruising van het lokale en het globale. De 23 hoofdstukken zijn geschreven door gerenommeerde wetenschappers en externe onderzoekers. Samen vormen ze een kritische en waardevolle gids in de kennisopbouw rond actuele uitdagingen en dilemma's inzake kinderrechten.

2013 Overzichtspublicatie "KeKi's onderzoek in vogelvlucht"

Deze publicatie biedt een overzicht van vier jaar kennisopbouw over kinderrechten voor beleid, praktijk en onderzoek. Zes in (de aanloop naar) de eerste beleidsperiode (2011-2013) gerealiseerde kernprojecten over beleidsagenda’s kinderrechten en jeugd in de EU, het Decreet Rechtspositie Minderjarigen, de JoKER-evaluatie, de visie- en reflectietekst, kinderrechtenindicatoren en thematische zwaartepunten in het Vlaamse kinderrechtenonderzoek, worden toegelicht.

2012 Reflectietekst "Kinderrechten"

KeKi wil de wetenschappelijke kennis over kinderrechten samenbrengen, toegankelijk maken, verspreiden en stimuleren. Sleutelvragen die rijzen bij deze missie zijn: wat wordt verstaan onder ‘kinderrechten’? En hoe wordt omgegaan met kinderrechten? Vaak ontstaan misverstanden immers doordat begrippen op een verschillende manier gebruikt worden door verschillende actoren. Het idee van een ‘reflectie tekst kinderrechten' is dan ook gegroeid vanuit de noodzaak om, als nieuwe organisatie, elkaars visie over kinderrechten beter te leren kennen, en na te denken over hoe KeKi kinderrechten benadert, dit enerzijds als basis voor de interne werking, en anderzijds als basis voor dialoog en overleg met ‘externe’ actoren uit onderzoek, beleid en praktijk.

2012 Visietekst "Kinderrechten"

Deze ‘visietekst kinderrechten’ geeft de visie van het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) op kinderrechten weer, en dient als basis voor zowel de interne werking als voor dialoog met ‘externe’ actoren uit onderzoek, beleid en praktijk. Hij werd gedistilleerd uit een ruimere ‘reflectietekst’ rond kinderrechten.