Aanbod op maat

Heeft jouw organisatie een inhoudelijke vraag over kinderrechten die een korte studie van het beschikbaar wetenschappelijk onderzoek vereist? Zoek je ondersteuning in hoe je binnen je eigen werkveld kinderrechten kan onderschrijven en integreren? Vraag je je af wat het verschil is tussen een kindperspectief en een kinderrechtenperspectief in je werking? Is er binnen je organisatie nood aan visieontwikkeling of ondersteuning bij de uitwerking van een kinderrechtenfocus in je beleid?

Je kan bij KeKi terecht voor consultancy, korte studies, advies of vorming over kinderrechten, gepersonaliseerd en op maat van jouw organisatie. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van afgeronde of lopende projecten.

Consultancy

In de consultancy-opdrachten legt KeKi de nadruk op het vertalen van een kinderrechtenperspectief naar concrete praktijken. Wat is de meerwaarde van een kinderrechtenperspectief, en hoe krijgt het vorm in specifieke contexten? Hieronder vind je een greep uit ons gerealiseerde aanbod:

 • 2020 (afgerond) - KeKi verzorgde inleidende sessies rond kinderrechten tijdens de Social Work Lab week, van de UCLL. Daarnaast werd er ook dieper ingegaan op hoe onderzoek voeren vanuit een kinderrechtenperspectief. 
 • 2020 (afgerond) - KeKi verzorgde verschillende sessies voor de stad Roeselare over de implementatie en betekenis van kinderrechten op het lokaal niveau, met een speciale focus op spel en vrije tijd en diversiteit. 
 • 2020 (afgerond) - Op vraag van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen verzorgde KeKi een sessie voor leerkrachten en schoolbegeleiders rond een democratisch schoolklimaat, vertrekkende vanuit kinderrechten. 

 • 2019-2020 (afgerond) - Op vraag van het GO! en Kruit ging KeKi aan de slag vanuit een kinderrechtenperspectief met leerkrachten rond democratie in de klas, aan de hand van reflectieve dialoog. 

 • 2016 (afgerond) - Op vraag van VVSG presenteerde KeKi de meerwaarde van een kinderrechtenperspectief voor de toepassing van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) in de praktijk van de kinderopvang.

 • 2016 (afgerond) - KeKi onderzocht de meerwaarde van een kinderrechtenperspectief in het lopende traject 'Diversiteit in/en het jeugdwerk' en formuleerde een reflectie voor Ambrassade en Demos.

 • 2016 (afgerond) - Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) vroeg een presentatie over het belang van het kind tijdens hun tweedaagse. KeKi integreerde de theorie in de prakijk van de jeugddienstmedewerkers. 

 • 2015 (afgerond) - De lerarenopleiding van HoGent en UNICEF werken samen aan een traject om kinderrechten- en ontwikkelingseducatie te integreren binnen de opleidingen tot leraar lager onderwijs. Aan KeKi werd gevraagd input en feedback te geven bij het nieuwe curriculum, de leerresultaatlijnen en bijhorende opleidingsonderdelen.

 • 2015 (afgerond) - KeKi werd door de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK) gevraagd om de meerwaarde van een kinderrechtenperspectief voor het beleid van de VK’s, in kaart te brengen en te presenteren op hun denkdag op 28 april. Hier vind je de presentatie.
 • 2015 (afgerond) - De internationale zomercursus HR4DEV over mensenrechten, ontwikkeling en transitional justice gaat door van 16 augustus tot 11 september 2015 te Leuven. Bij de voorbereiding en organisatie van de cursus wordt beroep gedaan op de expertise die KeKi doorheen de jaren ontwikkelde vanuit zijn eigen internationale vormingsaanbod.
 • 2011 (afgerond) - KeKi ontving een Russische delegatie in het kader van het opzetten van een cursus kinderrechten in Rusland. De Russische State Humanitarian University ontwikkelde een cursus kinderrechten voor regionale ombudspersonen voor kinderen. Gezien het aantal regionale kinderombudspersonen in Rusland recent sterk gestegen is, is de nood aan een kinderrechtentraining voor deze specifieke doelgroep enorm gegroeid.

Studies op maat

 • 2015 (afgerond) - UNICEF
 • 2012 (afgerond) - In opdracht van de Europese Commissie (DG Justice) ging het Nederlandse consultatiebureau ECORYS in 2012 van start met een inventarisatie van cijfers over vermiste kinderen in alle Europese lidstaten. KeKi werd aangeschreven met de vraag op te treden als ‘country expert’ voor België. In het kader van de eerste fase van het onderzoek, ‘mapping’, werd op basis van diepte-interviews met experts rond het thema nagegaan over welke relevante cijfers men in België kan beschikken. Het eindrapport is beschikbaar op de website van de Europese Commissie.

Beleidsondersteuning

 • 2013 (afgerond) - Op vraag van het Team Stedenbeleid van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur werkte KeKi een advies uit over het voeren van belevingsonderzoek inzake een Kindfocus in de Stadsmonitor. De achtergrondstudie behandelt (1) de rol van kinderen en jongeren in onderzoek, waarin KeKi als basissuggestie voor het belevingsonderzoek een participatieve methodologie naar voor schuift, (2) een overzicht van mogelijke thema’s die in het onderzoek aan bod kunnen komen, en (3) een aantal bijkomende methodologische suggesties die als inspiratie kunnen dienen voor de dataverzameling in het belevingsonderzoek.
 • 2013 (lopend) - Voor de aanspreekpunten kinderrechten binnen de Vlaamse Overheid werken we aan een vormingspakket over de Kind- en Jongere-effectrapportage (JoKER).