Research on Stage

Via 'Research on Stage' (RoSt) draagt KeKi bij tot meer bekendmaking van lopend en afgelopen onderzoek over kinderrechten. Nieuw onderzoek plaatsen we letterlijk ‘op een podium’. Met aan het onderzoek aangepaste methodieken gaan we met de deelnemers gedurende een halve dag aan de slag. De betekenis voor beleid, praktijk en verder onderzoek van de recente inzichten staan bij Research on Stage centraal.

2018

Kinderen, jongeren en milieu: groen achter de oren? 

Op dinsdag 16 oktober van 12 uur tot 16 uur vindt onze jaarlijkse Research On Stage plaats over kinderen, jongeren en milieu. We brengen onderzoek, praktijk en beleid samen rond het onderwerp kinderrechten en milieu. 

Op deze dag wordt er dieper ingegaan op volgende vraagstukken:

Wat zijn de nadelige effecten van ons veranderend leefmilieu? Wat zeggen kinderen en jongeren er zelf van? Hoe kunnen we kinderen en jongeren stimuleren om duurzaam gedrag te stellen?

Het programma:

12u Onthaal en Netwerklunch

13u Introductie (Kenniscentrum Kinderrechten

13u10 Milieu in het beleid van de minister voor cultuur, jeugd en media

13u25 Kinderrechten en milieu: een juridische insteek (Daniëlle Van Kalmthout, Ugent)

13u45 Onderzoekstafels

•             Imke Pichal van VVJ: "Hoe beleven kinderen en jongeren natuur en milieu?"

•             Mathijs Wouters van Globelink: "Te koop: meningen van jongeren"

•             Bert Morrens van Universiteit Antwerpen: "Jongeren in onderzoek naar milieu en gezondheid - de Vlaamse humane biomonitoring"

•             Hayley Pearce van Ugent: "Groene kinderen: hoe kunnen we communicatiestrategieën inzetten om kinderen te overtuigen om duurzaam te consumeren?"

14u50 Op zoek naar de kleinste voetafdruk… Rondetafelgesprekken met het publiek

15u50 tot 16u Enkele reflecties (Naima Charkaoui, Kinderrechtencommissariaat)

 

Keki’s Research on Stage gaat door op dinsdag 16 oktober 2018  van 12u00 tot 16u00 in het ABC Huis te Brussel. Deelname kost 35€.

Inschrijven kan via kathy.vlieghe@keki.be of via deze link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh7Xh42-FpcTPHE3Sy9V7iWz9hTlehWhOUnEmZ96Gttyj_ig/viewform?c=0&w=1

Volg onze event ook op Facebook: https://www.facebook.com/ResearchOnStage/

Via dit initiatief, Research on Stage, werkt KeKi aan kennisdeling en -vertaling van recent (lopend en afgerond) kinderrechtenonderzoek door in interactie te gaan met een breed en divers publiek van professionals en geïnteresseerden.

2017

Levensbeschouwelijke diversiteit in de klas - 2017

KeKi presenteerde Research on Stage op 26 oktober 2017

Dees geloofde ni! Levensbeschouwelijke diversiteit integreren in de klas

Omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit in de klas kan leiden tot veel vragen, misverstanden, taboes en in sommige gevallen tot conflict. Maar het kan ook leiden tot een verrijking voor leerlingen en leerkrachten. Hoe halen we het beste uit een diverse klas? En hoe kan diversiteit in de klas een opstap zijn naar het internaliseren van een democratische burgerschapshouding? Deze vragen stonden centraal op KeKi’s Research on Stage 2017 ‘Dees geloofde ni! Levensbeschouwelijke diversiteit integreren in de klas’. In het samenvattend rapport vind je een weerslag van deze dag.

Onderzoekers Lore Van Praag (UAntwerpen, UGent) en Goedroen Juchtmans (KU Leuven) brachten de verhalen van leerlingen die zij ondervroegen in diverse basis- en middelbare scholen. Hoe integreren jongeren de diverse wereldbeelden waarmee zij opgroeien in hun identiteit? Welke houdingen van ouders en leerkrachten leiden voor hen tot conflict? En welke rol speelt het hebben van een andere levensbeschouwing in hun perceptie van hun onderwijstraject?

Daarna gingen Johan Lievens en Jonas Vernimmen (KULeuven) dieper in op enkele juridische vraagstukken over vrijheid van religie in het onderwijs. Is de hoofddoek verbieden op de speelplaats conform de Grondwet? Mogen niet-gesubsidieerde scholen de evolutieleer uit het curriculum schrappen? Hebben kinderen met een niet-christelijke religie recht op hun eigen religieuze feestdagen? Mogen de uren godsdienst door een ander vak ingevuld worden?

De Kinderrechtencommissaris, Bruno Vanobbergen, verzorgde het afsluitend woord.

Maar uiteindelijk stond op deze dag vooral de expertise van het publiek centraal. Aan de hand van rondetafelgesprekken ging iedereen op zoek naar inspirerende praktijken en beleidsaanbevelingen. Die input werd door KeKi gebundeld in een samenvattend rapport dat verspreid wordt naar het brede publiek, de verschillende onderwijsinstanties en de bevoegde overheidsdepartementen. Het rapport bevat een reeks aanbevelingen (vanaf p. 11):

 • Veranker empirisch gefundeerde wetenschappelijke onderzoeksresultaten in een daadkrachtig beleid dat het perspectief van kinderen en jongeren weerspiegelt
 • Creëer ruimte om inspirerende praktijken uit te rollen en regels bespreekbaar te maken en houdt daarbij rekening met volgende randvoorwaarden:
  • Plaats het kind en de jongere steeds centraal
  • Creëer een klimaat van dialoog en versterk iedere actor in dialoogcompetenties
  • Levensbeschouwing en diversiteit zijn werkwoorden
  • Hanteer de onderwijsbeginselen op vlak van levensbeschouwing als inspirator in plaats van dogmatisch
  • Overbrug en verbind de leef- en leerwereld van kinderen en jongeren

Dank aan iedereen voor jullie talrijke aanwezigheid!

Twitter: #deesgeloofdeni #RoSt2017 @KeKivzw

Facebook: https://www.facebook.com/ResearchOnStage/

 

2016

Media en kinderrechten - 2016

KeKi presenteerde Research on Stage op donderdag 20 oktober 2016

Wifi is wijs jong! #indebanvanverbinding

Op 20 oktober stonden twee onderzoekers op een podium in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel om hun inzichten over kinderen en jongeren en het gebruik van digitale media te delen met een breed publiek. We maakten een samenvattend rapport van deze dag en zetten de belangrijkste aanbevelingen op een rijtje. 

De onderzoeken van Marjon Schols (Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland) en Hadewijch Vanwynsberghe (iMinds/Mediawijs) bieden een verfrissende kijk op het actorschap en de participatie(mogelijkheden) van kinderen en jongeren. Waar de aandacht in veel onderzoeken uitgaat naar risico’s en onveiligheid en vooral beheerst wordt door een beschermingsreflex, wordt hier dieper ingegaan op vaardigheden, digitale geletterdheid, tips voor ‘opvoedings’verantwoordelijken… Samen met de aanwezigen gingen we in verschillende workshops op zoek naar een attitude-opbouw en -ondersteuning. 

Onder begeleiding van experten vertaalden we de belangrijkste onderzoeksresultaten naar de eigen werkcontext:

·       Digitale vaardigheden, Erika COENE (Gezinsbond vzw) en Veronique DE LEENER (Maks vzw) - samenvatting workshop

·       Digital Storytelling, Hari SACRÉ, cultuurwerker/onderzoeker (Pianofabriek citylab - Hogeschool Gent) - samenvatting workshop 

·       Weerbaarheidsopbouw bij kinderen en jongeren, dr. Sofie VANDONINCK (Instituut voor Mediastudies, KU Leuven) - samenvatting workshop en samenvatting onderzoek

·       Opvoedingsondersteuning, dr. Hadewijch VANWYNSBERGHE / Thomas DEWEER (UM4P vzw) - samenvatting workshop

De inleiding werd verzorgd door Minister Sven Gatz. Het Kinderrechtencommissariaat verzorgde het afsluitende woord van deze interactieve voormiddag. 

Tevens kan je meer lezen over RoSt in dit interview op Alles over Jeugd, of op onze Facebookpagina!

Naar aanleiding van deze Research on Stage brachten we ook een beleidsadvies op eigen initiatief uit: Digitale media en kinderrechten. Het evenwicht is zoek binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gegrond op wetenschappelijke bevindingen wordt de veronderstelde algemene consensus van het beschermingswaardig kind geproblematiseerd. Uit het advies vloeien 11 aanbevelingen voor beleid voort. 

 

2015

Jeugdhulp en jeugddelinquentie - 2015

KeKi presenteerde Research on Stage op donderdag 8 oktober 2015 

“Op weg met VOS en MOF. Inzichten uit onderzoek over jeugdhulp en jeugddelinquentie voor beleid en praktijk”

Vlaanderen kent een sterke traditie in onderzoek naar jeugdhulp en jeugddelinquentie. Het kinderrechtelijk kader vormt hierin een belangrijke leidraad.

Tijdens deze Research on Stage presenteerden zes onderzoekers belangwekkende bevinden uit hun (afgerond of lopend) doctoraatsonderzoek over jeugdhulp of jeugddelinquentie. Ze vinden een vertaling ervan in beleid en/of praktijk noodzakelijk.

Vervolgens gingen deelnemers en sprekers interactief in dialoog in zes gelijktijdige werkgroepen om deze belangwekkende vaststellingen te verfijnen in beleids- en/of praktijkaanbevelingen.

 1. Leen Cappon (UGent) ging dieper in op het hoorrecht van psychiatrische minderjarigen bij de jeugdrechter: samenvatting - verslag
 2. De huidige dominante pedagogische visie in de jeugdhulp werd door Karel De Vos (UGent) tegen het licht gehouden: samenvatting - verslag
 3. Lieselot De Wilde (UGent) tilde het debat van toegang tot het persoonlijk dossier op een hoger niveau: samenvatting - verslag
 4. Het hybride systeem van jeugdrechtmodellen waardoor jeugdrechter zich bij hun beslissing laten leiden en het verweven traject van VOS en MOF werd door Eef Goedseels (KU Leuven) geproblematiseerd: samenvatting - verslag
 5. Yana Jaspers (VUB) focuste zich op de zin en onzin van uithandengeving in relatie tot het levenstraject van uit handen gegeven jongere: samenvatting - verslag
 6. Een vraag naar meer aandacht voor het centraal stellen van het traject van jongeren, met een focus op de keuzemogelijkheden en krachten van jongeren was het onderwerp van Sofie Troonbeeckx (KU Leuven) : samenvatting - verslag

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen verzorgde een afsluitend woordje.

Van deze voormiddag werd een samenvatting gemaakt. Onder meer algemene aanbevelingen die uit de meeste werkgroepen voortvloeiden, vind je hierin terug.

2014

Zelfdoding bij kinderen en jongeren

De eerste KeKi Research on Stage op 9 oktober 2014 was een succes! Onder de titel Awel, ik zie het niet meer zitten gingen beleid, praktijk en onderzoek met elkaar in dialoog over het thema zelfdoding bij kinderen en jongeren.

Het uitgangspunt van deze voormiddag was het gelijknamige onderzoeksrapport, openbaar gemaakt in januari 2014, van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (EZO) van de UGent dat werd gevoerd in opdracht van Awel vzw.

Belangrijk bij deze concrete invullingen in het onderzoeksrapport van wat een verwezenlijking van kinderrechten kan inhouden, is dan ook dat hieraan een passend gehoor én gevolg wordt gegeven. Daarom faciliteerde KeKi, aanvullend op het ruimer kenbaar maken van de onderzoeksresultaten van Awel en EZO, de eerste stappen tussen verschillende actoren die (on)rechtstreeks in hun werking in aanraking komen met jongeren en zelfmoord(gedachten). Het Centrum Ter Preventie van Zelfdoding, Zorg voor Suicidepogers, Gezinsbond en CAW gaven een verdiepende reactie vanuit hun praktijkervaring. Tijdens zes gelijklopende Ronde Tafels, begeleid door experten, konden deelnemers dieper ingegaan op een aantal punten die vanuit het onderzoek naar voren werden geschoven. Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen verzorgde een afsluitend woordje.

Van deze voormiddag werd een samenvatting gemaakt. Na een overzicht van de onderzoeksresultaten en -aanbevelingen, wordt een aantal factoren opgelijst die, voortbouwend op de onderzoeksresultaten en aanbevelingen, (gemeenschappelijk) uit de ronde tafels voortvloeien en die een bestendiging resp. verdere uitwerking behoeven.

Meer info vind je in het KeKi Bericht van september 2014. Een fotoverslag vind je op onze Facebookpagina.